Temàtica:
Consum i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària. Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Conèixer el cicle de l’aigua i els usos que se’n fa.
Sensibilitzar a l’alumne que l’aigua com a recurs és un bé escàs que cal gestionar i utilitzar de manera sostenible.
Entendre per què és necessària la depuració de l’aigua i en què es basa el seu funcionament.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
En el primer bloc es realitza una introducció explicant el cicle de l’aigua, quins usos en fa l’home i la seva depuració.

PART PRÀCTICA
En el segon bloc es construeix una depuradora casolana, els alumnes aprenen els principis en què es basa el procés de depuració de les aigües residuals obtenint experimentalment aigua neta apta pel rec (no potable).

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller.

 

© biosferaeduca.com