Temàtica:
Medi ambient i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Aprendre a conèixer i reconèixer quines són les fonts principals d’impacte ecològic en els boscos i altres ecosistemes del planeta.
Aprendre com afecta la contaminació, la desforestació, l’ urbanització, els incendis, etc en els ecosistemes boscosos i ens els éssers que hi habiten.
Entendre que tots els ecosistemes de la Terra juguen un paper importantíssim per a la supervivència de tots els organismes que viuen en el planeta.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi terrestre i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point per explicar les diferents problemàtiques mediambientals que pateixen els ecosistemes terrestres, en especial els boscos: en què consisteixen, les causes, a qui afecta i de quina manera, com es pot evitar, com es pot combatre, etc.
També s’incideix en la conscienciació de l’alumne per intentar disminuir la contaminació el màxim possible, fent-lo partícip de la importància i el valor del nostre comportament davant el medi terrestre.

PART PRÀCTICA
Consta del joc del “trencaclosques” mitjançant el qual observarem quins organismes desapareixen després de certes pertorbacions generades per l’home.
Aquesta part queda complementada amb dossier de treball on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller.

 

© biosferaeduca.com