Temàtica:
Consum i salut.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.Font:
Fundació Dieta Mediterránea www.fdmed.org
Objectius didàctics:
Entendre què es la dieta mediterrània.
Aprendre quins aliments la conformen, què en aporta cada aliment, en quines proporcions se n'ha de consumir i quins beneficis n’ obtenim.
Foment de l'alimentació sana entre els escolars.
Conèixer els tipus d'aliment. Aliments saludables vs no saludables. Per què cal menjar de tot. Piràmide dels aliments.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza una presentació audiovisual power-point per transmetre a l’alumne els coneixements sobre què es la dieta mediterrània, quins aliments la conformen, què en aporta cada aliment, en quines proporcions se n'ha de consumir i quins beneficis n’ obtenim.

PART PRÀCTICA
La trilogia mediterrània: test d’olis, tast de most i tast de llegums i cereals. Confecció d'un menú basat en la dieta mediterrània. Elaboració d'una piràmide dels aliments
Aquesta part queda complementada amb dossier de treball on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller.

 

© biosferaeduca.com