Temàtica:
Coneixement del medi.
Adreçat a:
Educació Infantil i Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Conèixer diferents trets característics de l’època primaveral.
Aprendre les diferents parts d’una planta.
Aprendre les diferents parts d’una flor.
Entendre el concepte de pol·linització i la funció que té a la natura.
Conèixer i reconèixer alguns dels animals pol·linitzadors més comuns.
Conèixer i reconèixer algunes espècies de plantes aromàtiques del nostre territori i saber els usos que en fem els humans.
Fomentar l’interès, la protecció i la conservació dels espais naturals i els éssers vius que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Conferencia oral a càrrec de l’educador amb el suport visual d’un power-point, on es tractaran diferents temes relacionats amb la primavera: característiques d’aquest època, la floració, la pol·linització, els animals pol·linitzadors, les espècies més representatives del nostre entorn.

PART PRÀCTICA
Els alumnes coneixeran i observaran diferents espècies de plantes aromàtiques.
Elaboració de bossetes d’olor amb elles.
Aquesta part queda complementada amb dossier de treball on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Herbari de plantes aromàtiques.
Kit de taller: materials i eines necessaris per a la fabricació de les bossetes.


 

© biosferaeduca.com