Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Conèixer diferents aspectes sobre la biologia i ecologia dels grups d’ invertebrats terrestres més comuns: morfologia, alimentació, reproducció, hàbitat, costums, curiositats, etc.
Aprendre a conèixer i reconèixer algunes de les espècies més comuns d’invertebrats terrestres del nostre.
Reconèixer alguns animals terrestres pels seus sons i/o rastres
Aprendre a reconèixer les causes i efectes de les problemàtiques ambientals que afecten els ecosistemes terrestres.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi terrestres i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Conferència oral a càrrec de l’educador ambiental on es parla de la biologia, de l’ecologia i les curiositats de diferents grups d’invertebrats terrestres, fent especial èmfasis en aquelles espècies pròpies del mediterrani.

PART PRÀCTICA
Observació i manipulació de restes orgàniques d’origen animal que podem trobar en un ecosistema boscós.
Reproducció de sons emesos per diferents espècies d’invertebrats.
Joc Cadascú al seu lloc.
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Maletí de camp amb diverses mostres d’organismes.
CD amb sons d’animals.
Joc Cadascú al seu lloc.

 

© biosferaeduca.com