Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Infantil i Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu, cura i manteniment d’un hort (sembra, rec, època de recol·lecció, eines, etc.).
Conèixer i reconèixer quines plantes s’usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens mengem.
Aprendre per què fem servir les plantes o vegetals que cultivem.
Respectar les plantes, conviure-hi i valorar la importància de les espècies vegetals per a la resta dels éssers vius.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Es fa una introducció a la horticultura: s’explica què és un hort, la seva utilitat, el seu manteniment i cura, així com les eines que s’usen.
Explicació sobre el conreu de les principals hortalisses que es cultiven a Catalunya.

PART PRÀCTICA
Repartim el kit de taller als alumnes, el qual disposa de jardineres, terra, llavors de diverses hortalisses i un calendari de pagès. L’alumne aprèn a sembrar, regar i tenir cura d’aquestes plantes, podent recollir la collita en el futur.
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Làmines il·lustratives.
Kit de taller: jardineres, terra, llavors de diferents espècies de verdures i hortalisses.
Calendari de pagès.

 

© biosferaeduca.com