Temàtica:
Coneixement del medi.
Adreçat a:
Educació Primàri (CS), Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
de les 10 del matí a les 14 hores.
Objectius didàctics:
Aprendre com es formen les platges
Conèixer quins són els materials que la formen i com han arribat.
Estudiar la dinàmica de les sorres i els factors que hi influeixen i com s’avalua el seu estat.
Reconèixer les causes i els efectes dels impactes que pateixen les costes.
Fomentar el respecte i l’interès pels espais naturals i els organismes que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup i/o a l’horari del vaixell:
10:00-10:30h : arribada de l’escola i esmorzar.
10:30-13:00h: Durant el matí es fan les següents activitats :

Descoberta de la platja: com es formen les platges, quins materials les formes, com són aquests materials o Estudi de la dinàmica de les sorres.
Avaluem l’estat mediambiental de la platja
13:00-14:00h: Dinar.

Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat al nivell educatiu dels escolars
Maletí descoberta platja
Kit de dinàmica de sorres

 

© biosferaeduca.com