Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Secundària
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Conèixer diferents aspectes sobre la biologia i ecologia de determinats animals: morfologia, alimentació, reproducció, hàbitat, costums, curiositats, etc.
Aprendre a conèixer i reconèixer quins animals habiten en un bosc a través dels diferents rastres que deixen.
Conèixer la biologia i ecologia d’algunes espècies de rapinyaires de Catalunya.
Reconèixer els principals ossos que conformen l’esquelet d’un animal i identificar de quin animal es tracta.
Aprendre a reconèixer les causes i efectes de les problemàtiques ambientals que afecten els ecosistemes terrestres.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi terrestres i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Conferència oral a càrrec de l’educador ambiental on es parla de la biologia i de l’ecologia de diversos animals freqüents en els boscos mediterranis i dels diferents tipus de rastres que deixen. D’aquesta manera podem aprendre a reconèixer quines són les espècies que habiten en un ecosistema determinat segons les mostres que observem in situ com a conseqüència de la seva activitat.
Introducció a la biologia i ecologia de les aus rapinyaires explicant les característiques principals.

PART PRÀCTICA
Consta en l’observació i manipulació de restes orgàniques d’origen animal i vegetal que podem trobar en un ecosistema boscos.
Dissecció d’una egragròpila d’Òliba (amb aquesta pràctica podrem saber quines espècies formen part de la seva dieta, així com d’altres curiositats).
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Maletí de camp amb diverses mostres d’organismes.
Kit de dissecció d’egragròpiles (plaques de petri, pinces, egragròpiles, guies de classificació).

 

© biosferaeduca.com