Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a: CS Primària, Secundària i Batxillerat
Es realitza al Centre d'Estudis del Mar de Sitges CEM
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 14 hores.
Període: De dilluns a divendres de setembre a juny.


Objectius didàctics:
Aprendre quins són els elements que modifiquen la costa litoral i el seu paisatge submarí.
Conèixer com es formen les platges, quins materials les formen, quina dinàmica segueixen i quin factors la poden modificar.
Conèixer quins són els elements naturals reguladors de les platges.
Entendre en que consisteix la regeneració d’una platja i conèixer els efectes nocius que comporta.
Conèixer algunes característiques de la vila i de les platges de Sitges.
Reflexionar sobre les causes i els efectes de les problemàtiques ambientals que afecten les nostres costes.
Fomentar l’esperit crític davant les actuacions humanes que fan un mal ús dels recursos naturals.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
L’activitat s’estructura en 3 blocs:
La problemàtica de la sorra a les platges: en aquest bloc es parla de les modificacions que hi ha en el litoral català, tant de les naturals com de les artificials, i quins efectes tenen sobre el manteniment de la sorra a les platges, i en particular les platges de Sitges.
La dinàmica dels materials que formen les platges: en aquest bloc es parla sobre la dinàmica de la sorra i quins factors la modifiquen, tant els naturals com els artificials, així com la dinàmica de les deixalles (d’on venen, com es distribueixen, com afecten, etc.)
Composició i estructura de les platges de Sitges: en aquest bloc es parla sobre la composició de les platges de Sitges, de quins materials estan formades com eren abans i com són ara. També s’explica la història de Sitges amb l’objectiu que els alumnes entenguin les modificacions que ha patit la seva costa.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant les activitat mitjançant un dossier de camp, on poden plasmar els resultats obtinguts en els experiments realitzats
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu dels escolars
Per a les diferents activitats s’utilitza suport gràfic, material de camp i material de laboratori

 

© biosferaeduca.com