Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 14 hores.


Objectius didàctics:
Aprendre que és una reserva natural, la seva normativa i els beneficis
mediambientals que aporta aquesta distinció a l’indret.
Conèixer les característiques principals de les zones humides, i en especial, les del
Delta del Llobregat.
Conèixer i reconèixer la flora i la fauna del Delta del Llobregat, així com els
diferents hàbitats que hi trobem.
Entendre com afecta el canvi climàtic i altres problemàtiques ambientals a
aquesta reserva.
Fomentar el respecte i l’interès pels espais naturals i els organismes que hi
habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup.
10:00h : arribada de l’escola i trobada amb els monitors
10:00-10:30h: esmorzar en el recinte on comença l’itinerari de la Vidala
(compta amb lavabos públics).
10:30-11:00h: introducció sobre la formació d’un delta i les característiques de
la reserva.
11:00-14:00 h: Itinerari de Natura de la Vidala fins al principi de la platja.
Descobrirem la flora i la fauna del indret, fent parades en diferents llocs
d’interès com: els aguaits dels ocells, el bosc de ribera, la pineda litoral, el
sistema dunar i d’altres.
14:00 h: Trobada dels diferents grups per finalitzar l’activitat. L'escola pot dinar
en el mateix recinte de l’entrada al Delta on havien esmorzat.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Guies d'ocells.
Prismàtics

 

© biosferaeduca.com